Regulamin

Regulamin Rekolekcji Na Fali Wielbienia 27 czerwca – 2 lipca 2023

 1. Rekolekcje mają charakter zamknięty. Rozpoczynają się we wtorek 27.06. o godz. 16:00, a kończą w niedzielę 2.07.  po mszy świętej o godz. 10:00. Wskazane jest uczestnictwo w całości programu rekolekcyjnego.
 2. W rekolekcjach biorą udział tylko zarejestrowani uczestnicy.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z dokonaniem wpłaty wpisowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika.
 4. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty przeznaczone zostają na koszty organizacyjne.
 6. Istnieje możliwość odstąpienia zarezerwowanego miejsca na rekolekcje innej osobie po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora.
 7. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn od organizatorów niezależnych, kwota wpisowego zostanie zwrócona.
 8. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
 9. Udział w rekolekcjach dzieci do  lat 3 włącznie, jedzących i śpiących z rodzicami, jest bezpłatny.
 10. Podczas rekolekcji nie ma możliwości dokonywania prywatnych nagrań audio i video konferencji,  homilii i modlitwy wielbienia.
 11. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika rekolekcji odpowiada uczestnik rekolekcji lub opiekun niepełnoletniego uczestnika, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.
 12. Na terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających w każdej postaci.
 13. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.
 14. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od 23:00 – 6:00
 15. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscach objętych działaniami rekolekcyjnymi.
 16. Osoby uczestniczące w rekolekcjach są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 17. Uczestnik naruszający porządek podczas rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu będzie musiał opuścić miejsce rekolekcji bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.