Konferencje 2011

 

>  1 Ogólnopolskie Rekolekcje “Na Fali Wielbienia” 2011  <

Przed słuchaniem zapraszamy do modlitwy za kapłanów:

{slider=Modlitwa}

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego,daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
 
Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości.
 
O Boski i Najwyższy Kapłanie,niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie,kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz.
 
(1052 – Dzienniczek św. Faustyna – zeszyt 3)
 
Koronka do Miłosierdzia Bożego…

{/sliders}

 

Kolejne dni rekolekcji:

{tab= I; 23-07}

Sobota, 23 lipca 2011

{slider= I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

[Ga 2,19-20]

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Oto Słowo Boże.

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

{slider= Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

[Ps 16,1-2a i 5,7-8.11]

 

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie,

mówię do Pana: „Ty jesteś Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
 
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

 

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

pełnię Twojej radości

i wieczną rozkosz

po Twojej prawicy.
 

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

{slider= Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

J 15,9b.5b

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Wytrwajcie w mojej miłości;

kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

J 15,1-8

 

Słowa Ewangelii według św. Jana. 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Oto słowo Boże.

{/sliders}

{commedia prev=files/audio/2011_konf|sort=name}{commedia}files/audio/2011_konf/01_2011-07-23{/commedia}

 

{tab= II; 24-07}

Niedziela, 24 lipca 2011

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

Krl 3,5.7-12

 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie.
Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił.
Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119,57 i 72.76-77.127-128.129-130

 

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Panie, Ty jesteś moim działem,
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra.
 
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
 
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
 
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.
 
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

{slider=II czytanie}

DRUGIE CZYTANIE

Rz 8,28-30

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.
Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

por. Mt 11,25

Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba

i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 13,44-52

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
 
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
 
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
 
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

 

Oto słowo Boże.

{/sliders}

{commedia}files/audio/2011_konf/02_2011-07-24{/commedia}

 

{tab= III; 25-07}

Poniedziałek 25 lipca 2011

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

2 Kor 4,7-15

 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was – życie.
Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18

 

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
I zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą”.
 
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Czym się Bogu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.
 
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć jego wyznawców.
Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy,
Ty rozerwałeś moje kajdany.
 
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed Jego ludem.

 

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

{slider=Ewangelia}

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

J 15,16

Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 20, 20-28

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: „Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.
 
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
 
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

 

Oto słowo Boże.

{/sliders}

{commedia}files/audio/2011_konf/03_2011-07-25{/commedia}

 

{tab= IV; 26-07}

Wtorek, 26 lipca 2011

 

{slider=I czytanie}

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Syr 44,1.10-15

 

Czytanie z Księgi Syracydesa

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy.

Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich – ich dzieci.
Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 132,11.13-14.17-18

 
Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,

od której nie odstąpi:
„Zrodzone z ciebie potomstwo
posadzę na twoim tronie”.
 

Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

 

Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.
Wzbudzę tam moc dla Dawida,
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
a nad nim zajaśnieje jego korona”.

 

Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 2,25c

Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 13,16-17

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Wielbienie z adoracji krzyża (Pełne nagranie)}

{commedia}files/audio/2011_konf/04_2011-07-26_Adoracja{/commedia}

{/sliders}

{commedia}files/audio/2011_konf/04_2011-07-26{/commedia}

 

{tab= V; 27-07}

Środa 27 lipca 2011

 

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 34,29-35

 

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem.

Gdy Aaron i synowie Izraela zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego.
A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego i Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także i synowie Izraela, a on dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.
Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz.
Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia.
Gdy zaś wyszedł, opowiadał synom Izraela to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to synowie Izraela mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na jego twarzy. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 99,5-6.7 i 9

 
Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia:
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
 
Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.
Przemawiał do nich w słupie obłoku,
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
pokłon oddajcie Jego świętej górze,
bo Pan nasz i Bóg jest święty.
 

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

J 6,63b.68b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,

Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 13,44-46 

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
 

Oto słowo Boże.

{/sliders}

{commedia}files/audio/2011_konf/05_2011-07-27{/commedia}

 

{tab= VI; 28-07}

Czwartek 28 lipca 2011

 

{slider=Konferencja – Leopold Twardowski i świadectwa}

{commedia prev=files/audio/2011_konf/01_2011-07-28/konf|sort=name}files/audio/2011_konf/01_2011-07-28/konf{/commedia}

 

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 40,16-21.34-38

 
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić.
Wzniesiono przybytek dnia pierwszego, miesiąca pierwszego, roku drugiego.
 
Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to nakazał Pan Mojżeszowi.
 
Następnie wziął Świadectwo i położył je w Arce, włożył też drążki do pierścieni Arki i przykrył z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie Arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak nakazał Pan Mojżeszowi.
 
Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek.
 
Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, synowie Izraela wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę, aż do dnia uniesienia się obłoku.
Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień w oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 84,3-4.5-6a i 8a.11

 
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich.
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta:
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
 
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie.
Mocy im będzie przybywać.
 
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać u progu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
 
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Por. Dz 16,14b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 13,47-53

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:

„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili.
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
 
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
 
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

 

Oto słowo Boże.

{/sliders}

{commedia}files/audio/2011_konf/01_2011-07-28/msza_sw{/commedia}

 

{/tabs}

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *