Konferencje 2012

 

>  2 Ogólnopolskie Rekolekcje "Na Fali Wielbienia" 2012  <

Komplet nagrania

 

 

 

 

Przed słuchaniem zapraszamy do modlitwy za kapłanów:

{slider=Modlitwa}

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego,daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
 
Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości.
 
O Boski i Najwyższy Kapłanie,niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie,kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz.
 
(1052 – Dzienniczek św. Faustyna – zeszyt 3)
 
Koronka do Miłosierdzia Bożego…

{/sliders}

 

 

{tab=Dzień 1 – 14-07}

Sobota, 14 lipca 2012

ŚW. KAMILA DE LELLIS, PREZBITERA

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 6, 1-8 Powołanie proroka Izajasza

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana Boga, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały". Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.

 

I powiedziałem: "Biada mi. Jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów". Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: "Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech". 

 

I usłyszałem głos Pana mówiącego: "Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł?" Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie".

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 93, 1. 2. 5

 

Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

 

Pan króluje, oblókł się w majestat, *

Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,

tak świat utwierdził, *

że się nie zachwieje.

 

Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Twój tron niewzruszony na wieki, *

Ty od wieków istniejesz, Boże.

Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †

Twojemu domowi przystoi świętość *

po wszystkie dni, o Panie.

 

Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

1 P 4, 14

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam 

z powodu imienia Chrystusa, 

albowiem Duch Boży na was spoczywa.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 10, 24-33 Nie bójcie się ludzi

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich apostołów: "Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.

 

Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. 

 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie".

 

Oto słowo Boże.

{slider=Homilia}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/01/hom|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/01/hom{/commedia}

{slider=Konferencja 1}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/01/konf|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/01/konf{/commedia}

{slider=Wielbienie 1 – Światło i Chrzest}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/01/wie|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/01/wie{/commedia}

{/sliders}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/01/ms|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/01/ms{/commedia}

 

{tab= Dzień 2 15-07}

Niedziela, 15 lipca 2012

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

Am 7, 12-15  Misja proroka

 

Czytanie z Księgi proroka Amosa. 

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: "«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewski budowlą". I odpowiedział Amos Amazjaszowi: "Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego»".

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 85, 9-14

 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

 

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie †

dla tych, którzy się Go boją, *

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, *

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Pan sam obdarzy szczęściem, *

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *

a śladami Jego kroków zbawienie.

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

{slider=II czytanie}

DRUGIE CZYTANIE

Ef 1, 3-14  Bóg wybrał nas w Chrystusie

 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na ostateczne odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

por. Ef 1, 17-18

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa 

przeniknie wasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mk 6, 7-13  Rozesłanie Apostołów

 

Słowa Ewangelii według św. Marka. 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien". I mówił do nich: "Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich". Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Homilia}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/02/hom|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/02/hom{/commedia}

{slider=Konferencja 2}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/02/konf|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/02/konf{/commedia}

{slider=Wielbienie 2 – Olej}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/02/wie|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/02/wie{/commedia}

{/sliders}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/02/ms|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/02/ms{/commedia}

 

{tab=Dzień 3 16-07}

Poniedziałek 16 lipca 2012

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

{slider=Godzinki}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/03/godz|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/03/godz{/commedia}

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 1, 11-17 Prawdziwa pobożność

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

"Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?

Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań; nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. 

Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie".

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 50, 7-8. 16-17. 21. 23

 

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

 

"Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał *

i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu.

Nie oskarżam cię za twe ofiary, *

bo twe całopalenia zawsze są przede Mną".

 

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

"Czemu wymieniasz moje przykazania *

i na ustach masz moje przymierze?

Ty, co nienawidzisz karności, *

a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

 

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? *

Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?

Kto składa ofiarę dziękczynienia, ten cześć Mi oddaje, *

a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie".

 

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

por. Mt 10, 40

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa, 

a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 10, 34 – 11, 1  Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus powiedział do swoich apostołów: "Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody".

Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Homilia}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/03/hom|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/03/hom{/commedia}

{slider=Koronka do Miłosierdzia Bożego}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/03/kor|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/03/kor{/commedia}

{slider=Konferencja 3}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/03/konf|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/03/konf{/commedia}

{slider=Pustynia}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/03/pust|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/03/pust{/commedia}

{slider=Wielbienie 3 – Światło}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/03/wie|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/03/wie{/commedia}

{/sliders}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/03/ms|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/03/ms{/commedia}

 

{tab=Dzień 4 17-07}

Wtorek, 17 lipca 2012

{slider=I czytanie}

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Iz 7, 1-9 Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: "Syria stanęła obozem w Efraimie!" Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą drzewa w lesie od wichru.

 

Pan zaś rzekł do Izajasza: "Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego:

 

«Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Syryjczyków i syna Remaliasza: dlatego że Syryjczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judy, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela.

 

Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego, nie stanie się tak! Bo stolicą Syrii jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza, ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim, zdruzgotany, przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się»".

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 48, 2-8

 

Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *

w mieście naszego Boga.

Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *

radością jest całej ziemi.

 

Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Góra Syjon, kres północy, *

jest miastem wielkiego Króla.

Bóg w jego zamkach *

okazał się twierdzą obronną.

 

Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Oto połączyli się królowie *

i wspólnie natarli.

Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *

zmieszali się i uciekli.

 

Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Chwyciło ich drżenie *

jak ból rodzącą kobietę,

jak wiatr ze wschodu, *

który druzgoce okręty z Tarszisz.

 

Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Ps 95, 8a

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,

lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 11, 20-24 Jezus gromi oporne miasta

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.

 

"Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie".

 

Oto słowo Boże.

{slider=Homilia}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/04/hom|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/04/hom{/commedia}

{slider=Konferencja 4}

 

brak nagrania

{slider=Wielbienie 4}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/04/wie|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/04/wie{/commedia}

{/sliders}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/04/ms|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/04/ms{/commedia}

 

{tab=Dzień 5 18-07}

Środa 18 lipca 2012

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 10, 5-7. 13-16 Asyria biczem Bożym

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan: "Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości! Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu o ludzie, na który się zawziąłem: żeby ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie rozumiało; bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku.

 

Albowiem powie: «Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął». Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna".

 

Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.+

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 94, 5-10. 14-15

 

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

 

Depczą Twój lud, o Panie, *

uciskają Twoje dziedzictwo,

mordują wdowę i przybysza, *

zabijają sieroty.

 

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Mówią: "Pan tego nie widzi, *

nie dostrzega tego Bóg Jakuba".

Zrozumcie to, głupcy w narodzie, *

kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?

 

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił, *

Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?

Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy, *

który ludzi naucza mądrości?

 

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Pan bowiem nie odpycha swego ludu *

i nie porzuca swojego dziedzictwa.

Sąd zwróci się ku sprawiedliwości, *

pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

 

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

por. Mt 11, 25

Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA 

Mt 11, 25-27 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić".

 

Oto słowo Boże.

{slider=Homilia}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/05/hom|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/05/hom{/commedia}

{slider=Konferencja 5}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/05/konf|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/05/konf{/commedia}

{slider=Wielbienie 5}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/05/wie|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/05/wie{/commedia}

{/sliders}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/05/ms|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/05/ms{/commedia}

 

{tab=Dzień 6 19-07}

Czwartek 19 lipca 2012

{slider=Świadectwa}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/06/swia|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/06/swia{/commedia}

{slider=I czytanie}

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 26, 7-9. 12. 16-19 Psalm nadziei

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.

 

Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał.

 

Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie.

 

Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

 

Oto słowo Boże.

{slider=Psalm responsoryjny}

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 102, 13-16. 17-21

 

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

 

Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, *

a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.

Powstań i okaż litość Syjonowi, *

bo nastała pora, byś się nad nami zmiłował.

 

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie, *

żalem ich przejmują jego gruzy.

Poganie będą się bali imienia Pana, *

a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

 

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, †

przyczyni się ku modlitwie opuszczonych *

i nie odrzuci ich modłów.

Należy to pisać dla przyszłych pokoleń, *

lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

 

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *

popatrzył z nieba na ziemię,

aby usłyszeć jęki uwięzionych, *

aby uwolnić skazanych na śmierć.

 

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

{slider=Ewangelia}

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 28

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA 

Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie".+

 

Oto słowo Boże.

{slider=Homilia}

 

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/06/hom|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/06/hom{/commedia}

{/sliders}

{commedia prev=files/audio/2012_rek/snagr2012/06/ms|sort=name}files/audio/2012_rek/snagr2012/06/ms{/commedia}

 

{/tabs}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *