Regulamin Rekolekcji Na Fali Wielbienia 2022

Regulamin Rekolekcji Na Fali Wielbienia 11-16 lipca 2022

XII NA FALI WIELBIENIA Licheń Stary 11-16 lipca 2022

 

 1.  1. Rekolekcje mają charakter zamknięty. Rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 16:00, a kończą w sobotę po mszy świętej o godz. 10:00. Wymagane jest uczestnictwo w całości.
 2.  2. W rekolekcjach biorą udział tylko zarejestrowani uczestnicy.
 3.  3. Dokonanie wpłaty wpisowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika.
 4.  4. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę.
 5.  5. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty przeznaczone zostaną na koszty organizacyjne.
 6.  6. Istnieje możliwość odstąpienia zarezerwowanego miejsca na rekolekcje innej osobie po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora.
 7.  7. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn epidemiologicznych kwota wpisowego zostanie zwrócona.
 8.  8. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
 9.  9. Udział w rekolekcjach dzieci do lat 3 włącznie, jedzących i śpiących z rodzicami, jest bezpłatny.
 10. 10. Podczas rekolekcji nie ma możliwości dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji i homilii.
 11. 11. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika rekolekcji odpowiada uczestnik rekolekcji lub opiekun niepełnoletniego uczestnika, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.
 12. 12. Na terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających w każdej postaci.
 13. 13. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.
 14. 14. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od 23:00 – 6:00
 15. 15. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie rekolekcji bez opieki.
 16. 16. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 17. 17. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji oraz zaproszeń do udziału w różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Fundację Na Fali Wielbienia.
 18. 18. Osoby uczestniczące w rekolekcjach są zobowiązane zachowywać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 19. 19. Uczestnik naruszający porządek podczas rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu będzie musiał opuścić miejsce rekolekcji bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 20. 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *