Regulamin Rekolekcji Na Fali Wielbienia

Regulamin Rekolekcji Na Fali Wielbienia

 

1.  Rekolekcje mają charakter zamknięty, rozpoczynają się w niedzielę wieczorem, a kończą w piątek rano. Wymagane jest uczestnictwo w całości.
2. W rekolekcjach biorą udział tylko zarejestrowani uczestnicy.
3. Dokonanie wpłaty wpisowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika.
4. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty przeznaczone zostaną na koszty organizacyjne.
6. Istnieje możliwość odstąpienia zarezerwowanego miejsca na rekolekcje innej osobie po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora.
7 . Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
8. Udział w rekolekcjach dzieci do  lat 3, jedzących i śpiących z rodzicami, jest bezpłatny.
9. Podczas rekolekcji nie ma możliwości dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji i homilii.
10. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika rekolekcji odpowiada uczestnik rekolekcji lub opiekun niepełnoletniego uczestnika, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.
11. Na terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających w każdej postaci.
12. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.
13. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od 23:00 – 6:00
14. Osoby uczestniczące w rekolekcjach są zobowiązane zachowywać  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego   regulaminu.
15. Uczestnik naruszający porządek podczas rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu  będzie musiał opuścić miejsce rekolekcji bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
16. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.   
17. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją rekolekcji.
18. Uczestnik ma prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
19. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych  w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na rekolekcje przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Na Fali Wielbienia z siedzibą przy ul. Norwida 9/1 w Poznaniu – zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
20. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną lub podmiotom wspierającym w zakresie organizacji rekolekcji Na Fali Wielbienia.
21.  Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do Państw Trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane uczestnika  w zakresie imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem uczestnika mogą zostać upublicznione w internecie lub innych mediach elektronicznych, dotyczy to wyłącznie archiwizacji rekolekcji.
22. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji oraz zaproszeń do udziału w różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Fundację Na Fali Wielbienia.
23. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w rekolekcjach Na Fali Wielbienia.
24. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie rekolekcji bez opieki.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od  niego niezależnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *